Duathlon Energy Triathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

Energy KidsRun

Duathlon energy

10.10.2020

Regulamin Energy Kids Run

REGULAMIN ENERGY KIDSRUN RUMIA 2020

I. ORGANIZATORZY
1. UKS Tri TEAM Rumia
2. MOSiR Rumia
3. Energy Events Sp z o.o. Sp. k.

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako popularnej formy ruchu.
2. Promocja miasta Rumia oraz powiatu wejherowskiego, a także województwa pomorskiego.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 25.04.2020 (sobota), starty w godzinach 17:00 – 18:30.
2. Start i meta znajdować się będzie na stadionie MOSiR w Rumi.
3. Biuro zawodów będzie się znajdować na hali MOSiR w Rumi. Odbiór pakietów wyłącznie w godzinach 15:00 - 16:30.

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program Imprezy na stronie www.DuathlonEnergy.pl/Rumia
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.

V. DYSTANS I TRASA
1. Energy KidsRun zostanie rozegrany na dystansach dostosowanych do wieku uczestników 300 m (4-5 lat), 600 m (6-9 lat), 1000 m (10- 15 lat). Pomiar trasy GPS.

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieści się w hali MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program Imprezy na stronie www.DuathlonEnergy.pl/Rumia

VII. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)
C1, D1 (4-5 lat)
C2, D2 (6-7 lat)
C3, D3 (8-9 lat)
C4, D4 (10-11 lat)
C5, D5 (12-13 lat)
C6, D6 (14-15 lat)

IX. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
2. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkową koszulkę.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu dla dzieci i młodzieży mogą wziąć udział dzieci zgłoszone przez rodzica, opiekuna prawnego, trenera lub nauczyciela.
2. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą posiadać podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na druku organizatora.
3. Każdy zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji legitymację szkolną lub inny dokument na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja wieku uczestnika (paszport, tymczasowy dowód osobisty, itp.)

XI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do ENERGY KIDSRUN będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.DuathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni termin na uregulowanie opłaty startowej wynosi 24 godziny.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 300 osób na wszystkich dystansach.
10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników na danym dystansie każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
12. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 12.04.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.

XII. WPISOWE
1. W zawodach ENERGY KIDSRUN obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat wynosi 20 pln. Dzieci zgłaszane przez placówki oświatowe z terenu miasta Rumia w ramach przyznanych limitów uczestniczą w biegu bezpłatnie. 
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
6. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.

XIII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Rodzice i/lub opiekunowie prawni uczestnika mają prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „ENERGY KIDSRUN – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.

XVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 16:45.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, chiop do pomiaru czasu. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkową koszulkę.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas imprezy.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

Partner Tytularny Cyklu

Partner Mistrzostw Polski w duathlonie

Patron medialny cyklu

Patron medialny cyklu

Aktywni - Swim, Bike, Run